Privacy regels

Uw dossier 

De wet verplicht In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind een dossier aan te leggen en administratie bij te houden. In dit elektronisch dossier worden de gegevens (o.a. naam, adres, geboortedatum, BSN, huisarts, verwijsbrief) vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. Tevens worden de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen hierin bewaard. De wet verplicht om de dossiers minimaal vijftien jaar te bewaren.

 

Uw Persoonsgegevens

In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de WGBO.

 

Geheimhouding 

In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Persoonsgegevens kunnen alleen gedeeld worden met derden indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Derden zijn over het algemeen zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling, zoals de verwijzer die vraagt om in grote lijnen op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen. Dit zal alleen gebeuren in overleg en met toestemming van u.Ten aanzien van dit toestemmingsvereiste bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden. In dergelijk gevallen zoekt In Verbinding. Praktijk voor ouder en kind als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.  

 

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Het dossier is eigendom van de praktijk, u kunt het dossier dus niet meenemen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind principe in gaat op uw verzoek. Alleen als In Verbinding, praktijk voor ouder en kind van mening is dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Rechten van uw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Het kind kan dan bezwaar maken tegen inzage door ouders. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.